popisprostredi:zaciname

Začínáme se zkušební verzí

Součástí online zkušební verze jsou všechna uživatelská rozhraní systému kromě serverové služby S• Robot a jejího administračního rozhraní.

Po registraci na webu Registrace zkušební verze: Registrační formulář webu synergit.cz

je vám zaslán Email obsahující soubor RDP pro spuštění aplikace:

Registrační E-mail s přiloženým souborem RDP

Soubor spuštění aplikace v Cloudu

Po spuštění souboru RDP se objeví přihlašovací okno:

Zadejte údaje a heslo v zaslaném E-Mailu

Po zadání přihlašovacích údajů může chvíli trvat první inicializace programu. Následně se objeví již spuštění aplikace.

Spuštěná aplikace S• Maintenance

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení

Výběr modulu Struktura zařízení

Rozbalit výběrem znaménka [+] požadované uzly stromu a činnost Oprava, výsledná cesta: Demo Firma\Středisko 800\Frézy CNC\14902 DMC 65V\Nedefinovaná součást\Oprava. Více k typu položky Nedefinovaná součást zde.

Výběr činnosti Oprava nedefinované součásti

Vytvořit požadavek-žádanku k vybrané činnosti Demo Firma\Středisko 800\Frézy CNC\14902 DMC 65V\Nedefinovaná součást\Oprava a vybrat tlačítko Vytvořit žádanky z vybraných činností Vytvořit žádanky z vybraných činností

Na editačním formuláři změňte Prioritu na vysokou, doplňte Poznámku Nelze spustit, Důvod Neznámý, Požaduje “Macháček” se doplní podle výchozího nastavení přidělení pro činnost Oprava ve struktuře, Termín dokončení a Druh údržby se vyplní podle nastavení v systému a přihlášeného uživatele. Stiskněte tlačítko Uložit Uložit . Žlutě jsou zvýrazněná povinná pole.

Vyplnění žádanky

Stisknout tlačítko Vygenerovat příkazy z vybraných žádanek Vygenerovat příkazy z vybraných žádanek

Potvrdit tlačítko Ano a dojde k vygenerování příkazu.

Po potvrzení tlačítka OK dojde k zamknutí žádanky proti změnám a v záložce Okolí dokladu se objeví “strom řešení” obsahující žádanku a podřízený příkaz.

Úloha S• Robot tento Krok 4 může provést automatizovaně na základě splněných podmínek (vysoká priorita, porucha, výrobní oblast údržby… Další informace o S• Robot najdete zde

Přidání příkazu ve spolupráci pro více pracovníků nebo pracovních míst.

Otevři kontextové menu v záložce Okolí dokladu a vyber “Příkaz údržby pro vybraný záznam”.

Kontextově Příkaz

Nad příkazem vybrat tlačítko Doklady ve spolupráci k vybraným záznamům Doklady ve spolupráci k vybraným záznamům a otevře se výběr z Organizační struktury, je možné vybrat přímo pracovníky nebo jejich pracovní místa nebo útvary

Tlačítkem Zásobník můžete vybrat více pracovníků “ve spolupráci” najednou.

Výběr pracovníků do zásobníku

Tlačítkem Návrat hodnoty dojde k vygenerování příkazů.

Generování spolupráce

Potvrzení generování

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a rozbalit uzly stromu na znaménku [+] až na příslušnou preventivní činnost Mazání

Výběr preventivní činnosti

Pomocí tlačítka Formulář přepnout na formulář činnosti. Výběrem záložky Nastavení preventivní činnosti a přepnutí tlačítkem Formulář na formulář nastavení se zpřístupní údaje nastavení periodické činnosti. V tomto případě je již nastavena 30 denní perioda

Nastavení preventivní činnosti

V záložce Nastavení frekvencí činnosti pomocí tlačítka Tabulka se zobrazí aktuální odchylka vzhledem k dnešnímu datu (minusová odchylka v tomto případě znamená počet dní ve zpoždění). Na formuláři činnosti je zatržený příznak Trvalý příkaz, což je indikace automatizované generování příkazu mazání v okamžiku, kdy vyprší perioda od posledního výkazu mazání.

Odchylka a trvalý příkaz

Pokud je třeba nastavit více preventivních činností je možné v záhlaví modulu Struktura zařízení vybrat z lišty tlačítek filtr Činnosti katalogu .

Filtrace činností mazání

Filtr v sobě obsahuje dotaz na hledanou hodnotu a výběrem z katalogu činnosti hodnoty Mazání a potvrzení tlačítka OK dojde k omezení nabízené struktury zařízení. Po aplikaci filtru jsou všechny rozbalené větve kromě aktivního uzlu sbaleny. Pro zobrazení všech činností pod zvoleným prvkem je třeba vybrat např. uzel Sledované díly a stisknout tlačítko

Pro vybrané činnosti Mazání lze nastavit stejné parametry pravým klikem myši výběrem možnosti Hromadná změna z kontextové nabídky, v tomto případě pro sloupec Frekvence.

Jedná se o nastavení pouze číselné hodnoty, jednotku lze nastavit stejným postupem ve sloupci Jednotka.

K tomu aby systém začal počítat odchylku dané preventivní činnosti je nutné vygenerovat startovací výkaz posledního provedení dané činnosti. Po zadání údajů v záložce Nastavení preventivní činnosti stisknout tlačítko

Zadat Datum kdy se mazání provedlo naposled, Dobu trvání, kdo Provedl tuto činnost a tlačítkem Uložit vygenerovat “startovací výkaz” a vrátit se zpět do struktury tlačítkem

Tlačítkem Tabulka přepnout na zobrazení tabulky Nastavení preventivní činnosti a ve sloupci odchylka se spočítá aktuální odchylka (Počet dní z rozdílů data startovacího výkazu - aktuální datum - standardní časová perioda)

Otevřít Moduly/Struktura zařízení a vybrat alternativní strukturu Mazací plán podrobnosti k alternativním strukturám zde. Pomocí tlačítka na vybraném uzlu rozbalit strom alternativní struktury.

Výběr všech činností spojitě pomocí klávesy Shift+levé tlačítko myši (Modré označení řádků) nebo nespojitě pomocí klávesy Ctrl+levé tlačítko myši a tlačítkem vygenerovat hromadně příkazy mazání.

Hromadné generování příkazů preventivní údržby

Zaškrtávátka za políčky na formuláři znamenají, že bude vyplněna výchozí hodnota podle vybraných činností v zásobníku pro generování. Pokud odškrtnu a zadám ručně, bude všem příkazům přiřazená zadaná hodnota. Tlačítkem dojde k vygenerování příkazů ze zásobníku.

Zadání společných údajů pro plán

Zobrazit vygenerované příkazy v záložce Příkazy - kalendář Přiděleno. Posunutím myši na políčko v kalendáři se objeví jeho obsah a kliknutím levého tlačítka myši lze otevřít formulář příkazu.

Kalendář vygenerovaných příkazů mazání

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a vybrat tlačítko Funkce a volbu, Všechny činnosti se zápornou odchylkou a zaškrtnutým příznakem Trvalý příkaz se vygenerují do příkazů na vybraný termín.

Odečty stavů a naměřených hodnot na zařízeních a strojích jsou běžnou periodickou činností údržby plánovanou automatizovaně systémem. Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení

Výběr modulu Struktura zařízení

Rozbalit výběrem znaménka [+] požadované uzly stromu a činnost Odečet motohodin, výsledná cesta: Demo Firma\Středisko 800\Frézy CNC\14902 DMC 65V\Odečet motohodin.

Odečet motohodin

Pomocí tlačítka Formulář přepnout na formulář činnosti. Výběrem záložky Nastavení frekvencí činnosti a přepnutí tlačítkem Formulář na formulář nastavení se zpřístupní údaje nastavení periodické činnosti odečtu motohodin. V tomto případě je již nastavena 7 denní perioda

Nastavení odečtu

Výběrem položky Historie činností k vybranému prvku z kontextové nabídky pomocí tlačítka kontextové pohledy se zpřístupní celá historie odečtů a stavu motohodin nadřízeného stroje.

Historie odečtů

Detail historie odečtů

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a rozbalit uzly stromu na znaménku [+] až na příslušnou preventivní činnost Preventivní prohlídka

Činnost napojená na odečet

Pomocí tlačítka Formulář přepnout na formulář činnosti. Výběrem záložky Nastavení frekvencí činnosti a přepnutí tlačítkem Formulář na formulář nastavení se zpřístupní údaje nastavení periodické činnosti.

V tomto případě je nastavena kombinace period - jedné časové 90 dní, druhé na základě odečtu metriky 1000 Motohodin a třetí taktéž na základě odečtu metriky teploty 60 °C. Aktuální odchylky odpovídají dnešnímu dni od posledního výkazu činnosti preventivní prohlídky.

Kombinace nastavení period ve více jednotkách

Napojení prevence na odečet

Pokud alespoň jedna perioda má odchylku zápornou dojde k vygenerování periodické činnosti. Priorita určuje zobrazování odchylky ve struktuře v případě obou záporných nebo kladných odchylek. V jedné záporné odchylky se vždy zobrazí tato záporná odchylka.

Odečet stavu je prováděn běžným výkazem činnosti na které se na základě nastavení v systému objeví pole na zadání stavu, jednotky odečtu a popřípadě nulování.

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a rozbalit uzly stromu na znaménku [+] až na příslušnou činností odečtu.

K tomu aby systém zaevidoval stav odečtu je nutné vygenerovat výkaz posledního odečtu stisknutím tlačítka

Odečet

Vyplněním stavu dojde k přepočtení odchylky navázaných činností na tento odečet.

Vyplnění výkazu se stavem odečtu

Přepočet odchylky navázaných činností na odečet

Odečet naměřených hodnot je prováděn běžným výkazem činnosti na které se na základě nastavení v systému objeví pole na zadání stavu, jednotky odečtu a popřípadě nulování.

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a rozbalit uzly stromu na znaménku [+] až na příslušnou činností odečtu.

K tomu aby systém zaevidoval stav odečtu je nutné vygenerovat výkaz posledního odečtu stisknutím tlačítka

Odečet

Vyplněním stavu dojde k přepočtení odchylky navázaných činností na tento odečet.

Vyplnění výkazu se stavem odečtu

Spustit z nabídky Moduly/Zásoby/Podlimitní zásoby

Podlimitní zásoby

Vyberte skupinu dílů nebo materiálu Vřetena a zobrazte všechny výskyty dílu ve Struktuře zařízení pomocí tlačítka kontextového menu Kontextové pohledy a volby Vybrané katalogové součásti ve struktuře zařízení.

Výběr podlimitní zásoby a otevření všech výskytů ve struktuře zařízení

Vyberte hlavní uzel Demo Firma a pomocí tlačítka rozbalte všechny výskyty dílu.

Výběr zajištění pro daný uzel struktury zařízení

Výběrem činnosti Zajištění dílu a tlačítkem Vytvořit příkaz z vybraných činností (viz přechozí snímek) vygenerovat příkaz na zajištění dílu.

Příkaz zajištění dílu od externí firmy

Příkaz uložit a na vybraném příkazu vybrat tlačítko Vygenerovat, množství objednávaných dílů je v tomto případě limitováno počtem kusů, který je předdefinován u konkrétního stroje, v tomto případě nelze objednat vyšší počet než 1 (výskyt dílu u konkrétního stroje).

Otevřít z nabídky Start panel - Struktura zařízení nebo z menu Moduly/Struktura zařízení a rozbalit uzly stromu na znaménku [+] až na příslušnou činnost výměny.

Výběr výměny ze struktury

K tomu aby systém zaevidoval výměnu dílů je nutné vygenerovat výkaz výměny stisknutím tlačítka na vybrané činnosti s nadřízeným dílem.

Vykázání výměny

Do zásobníku hromadný výběr se k výkazu výměny přidaly automatizovaně související činnosti, které jsou předdefinované. Pokud nebyly provedeny je možné klávesou Del smazat řádky automatizovaně souvisejících činností.

Množství, cena se automatizovaně pro výměnu vřetena 12-3456 převezme z předdefinovaných hodnot. Je možné následně ve vygenerovaném výkazu tyto hodnoty upravit.

Vybrat uzel nadřízeného dílu Vřeteno 12-3456, přepnout na formulář tlačítkem Tabulka a vybrat pomocí tlačítka Kontextové pohled Stav zásob vybrané katalogové položky.

Stav zásob vybrané položky

Systém umožňuje zaznamenávat úbytek zásob i do mínusu, který je možně řešit dodatečně pořízeným příjmem zásob

Pokud není spotřebovávaný díl definovaný ve struktuře je třeba vykázat výměnu nedefinované součásti v daném uzlu stroje nebo zařízení a díl vybrat až ve výkazu viz Nedefinovaná součást.

  • Last modified: 2017/12/08 13:29
  • by michal.m